سيستم كنفرانس شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه
موضوع قرارداد : تجهيز سيستم كنفرانس شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارفرما : شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه
محل پروژه : تهران، خیابان حافظ، کوچه ازهری، شماره 14
تاریخ تحویل پروژه : 1386/11/23
وضعیت پروژه : تحویل قطعی
رضایت نامه کسب شده :