تجهيز سيستم كنفرانس اتاق مدیریت شركت ملي مهندسي و توسعه گاز ايران
موضوع قرارداد : تجهيز سيستم كنفرانس اتاق مدیریت شركت ملي مهندسي و توسعه گاز ايران
کارفرما : شرکت ملی مهندسی و توسعه گاز ایران
محل پروژه : تهران، خیابان طالقانی، چهار راه مفتح، شرکت ملی مهندسی و توسعه گاز ایران
تاریخ تحویل پروژه : 1386/02/25
وضعیت پروژه : تحویل قطعی
شرح مختصر پروژه :
به علت برگزاری جلسات هیات مدیره در اتاق کنفرانس فوق، لذا از سیستم کنفرانس سری FORUM 9000 کمپانی RCF به همراه نرم افزار های کنترل، رای گیری و مستندسازی صوتی بهره گرفته شده است.


رضایت نامه کسب شده :